Danny Scoccia och att respektera andras vilja

Scoccias omtolkning av mjuk och hård paternalism i relation till autonomi-principen
Paternalism definierad som hos Feinberg delas ofta upp i mjuk paternalism, vilken riktas emot ofrivilliga val, och hård paternalismen, med fokus på frivilliga val. För Feinberg definieras hård paternalism i att den bryter mot personens autonomi genom att personens frivilliga val underkastas någon annans världsbild. Mjuk paternalism kränker däremot inte personens autonomi då den grundas i världsbilden som personen egentligen håller, hennes ofrivilliga val är ett resultat av okunskap eller oförmåga.
Scoccia ger oss ett exempel där person P1 har förgiftats. Om P1 inte tror på P2 att hon har förgiftats, så har P2 ingen rätt att tvinga i P1 en räddande tablett. Däremot skulle P1 kunna få övertalas till att ta tabletten om detta val kan tänkas grundas P1:s egna värderingar och preferenser. Hård paternalism som använder sig av olika manipulativa sätt för att ändra P1:s beteende, strider därmed mot autonomiprincipen, att kompetenta vuxna ska få råda över sina egna liv, medans paternalism i giftexemplet är mjuk. Exemplet utgör för Scoccia mjuk paternalism för att P1 kan tänkas hålla en viss värdering som gör att P1 hade velat bli påtvingad tabletten hade P1 haft respektive kunskap om situationen

Skulle dock en kunnig och kompetent Jehovas vittne bli påtvingad en blodtransfusion gentemot personens vilja skulle även detta bryta mot autonomiprincipen. Enligt Feinberg är valet som paternalism bryter emot ofrivilligt då det grundas i P1:s okunskap/felbedömning, och att autonomiprincipen alltid kommer före vinstprincipen. Om skillnaden mellan mjuk och hård paternalism ska utgå ifrån autonomiprincipen på det sätt som Feinberg hävdad, återstår det dock möjligheten för ett val att vara ofrivilligt samtidigt som ett ingripande skulle bryta mot autonomiprincipen, samtidig som det är möjligt för ett val att vara friviligt och att ett ingripande inte bryter mot principen.
Scoccia åskådliggör det senare i exempel som rör tidigare förpliktelser. P1 ingick en frivillig förpliktelse i förväg för att skydda sig mot ett tillstånd där P1 kanske inte längre kan göra ett fritt val, utifrån premissen att P1 tror att hon skulle göra samma val i samtiden som i framtiden. I sådana scenarion kan det ske att tidigare förpliktelser ställs över samtida val som även må vara helt frivilliga, dock skulle inte autonomiprincipen bli bruten, då det endast är P1:s egna val som hon utsätts för, ingen annans.
Å andra sidan kan ett val ske ofrivilligt, dock skulle ett ingripande bryta mot autonomiprincipen. Beroende på om P1:s val att fortsätta röka beror på lathet och dålig motivation eller P1:s beroende, så är hennes val frivillig eller ofrivillig. För Feinberg är detta val dock endast ofrivilligt i den mån att det beror på P1:s okunskap/felbedömning om hur svårt det är att sluta röka. Men, anser Scoccia, utifrån detta kan vi inte dra slutsatsen av att förbjuda rökning vore i enlighet med autonomiprincipen.

Enligt Scoccia existrar det en stark vilja hos P1 att göra egna val om det egna livet. Visserligen skulle P1 nog inte föredra att man inte agera emot val som får stora och direkta negativa konsekvenser för P1, skulle konsekvenserna dock inte vara direkta eller av en mindre art kommer den egna autonomin ges företräde. Rökar, väl medvetna om rökningens konsekvenser och hur svårt det kan vara att sluta, kan dock tänkas visserligen föredra att inte vara rökare över att vara rökare, men samtidigt föredra att vara fria rökare till att vara ofria icke rökare, det vill säga där autonomiprincipen bryts.

Scoccia menar att dessa exempel visa hur skillnaden mellan mjuk och hård paternalism inte är analog med Feinbergs distinktion mellan ofrivillig och frivillig. Istället föreslår Scoccia att mjuk paternalism torde utgå från i vilken mån ”tidigare tillstånd” eller ”hypotetiskt samtycke” förefinns, medans hård paternalism utgörs av fall där varken eller förefinns. När ett hypotetiskt samtycke förefinns rättfärdigas paternalismen utifrån personens egna preferenser och värderingar och bryter därmed inte mot autonomiprincipen.
Det tidigare giftexempel definieras därför enligt Scoccia inte som mjuk paternalism för att P1:s vägran att ta tabletten är ofrivillig och grundas i någon form av oförmåga eller okunskap, utan just för att P1 kan tänkas hålla en viss värdering som gör att P1 velat bli påtvingad tabletten hade P1 haft respektive kunskap om situationen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s